علم روانشناسی بزرگترین دستاورد معاصر

0

علم روانشناسی یکی از علوم جدید در تاریخ بشریت میباشد که با آزمایش های فراوان به درجه کنونی رسیده است.

پیدایش علم روانشناسی

با سایت تهرونی همراه باشید

روانشناسی از دسته علوم انسانی میباشد و پیدایش مدرن آن از غرب بوده هر چند که بررسی موضوعات روانی و روحی انسان ها و حتی حیوانات از کشورهای شرقی آغاز شده است اما علم روانشناسی به این شکل که میشناسیم در جوامع غربی بوده و به بلوغ رسیده است.

علم روانشناسی به مطالعه و تحقیق در باب حالات و رفتارهای انسان ها میپردازد، رفتار های انسان ها را مورد بررسی قرار میدهد و با توجه به داشته های خود تصمیم گیری میکند و راهکار های علمی و عملی مطرح مینماید.

روانشناسی علمیست که بر مبنای آزمون و خطا بنا شده بود یعنی بری سال های متمادی دانشمندان متفاوت که در زمینه علم روانشناسی به فعالیت میپرداختند با انجام آزمایش های بسیار زیاد بر روی انسان های متفاوت به دریافت های علمی جدید میرسیدند و آنها را به عنوان قانونی فراگیر مورد پذیرش قرار میدادند.

مراحل تکامل روانشناسی

تکامل روانشناسی با آزمایش های بسیار زیاد انجام شده است، آزمایش هایی که نتایج بسیار متفاوتی به همراه داشتند. این آزمایشات برروی انسان هایی با شرایط مختلف انجام میشده است، انسان هایی از سنین مختلف، طبقه اجتماعی گوناگون و پیشینه ذهنی خاص.

این افراد بر مبنای حدسیات و برداشت های ذهنی روانشناسان مورد مطالعه قرار میگرفتند و نتایج با دنیای واقعیت و مطالعات علمی پیشین مورد مقایسه قرار

میگرفت و در صورت لزوم به داشته های علمی تبدیل میشده است.

پیشنهاد تهرونی: دنیای مد و فشم

علم روانشناسی در طی زمان

دانشمندان و روانشناسان بسیار زیادی به پیشرفت روانشناسی کمک کرده اند، آنها در زمینه ای قدم برداشته اند که نه قابل لمس بوده است و نه پیشینه تاریخی چندانی داشته است.

بزرگانی که معروف ترین آنها در علم روانشناسی زیگموند فروید بود برای رساندن روانشناسی به جایگاه فعلی تلاش های بسیار زیادی انجام داده اند.

میتوان جایگاه فعلی علم روانشناسی را مدیون تلاش های این افراد دانست.

اقبال عموم به روانشناسی

بر خلاف گذشته در حال حاضر علم روانشناسی مورد استقبال عموم مردم از جوامع مختلف قرار گرفته است. مردم با دیدی باز و به عنوان راهکاری علمی و قطعی به روانشناسی و داشته های آن مینگرند.

در گذشته دید مردم به روانشناسی به خصوص در جوام سنتی و مذهبی دیدی بسیار متفاوت و جانب دارانه بوده است.

آنها روانشناسی را راهی برای مقابله با داشته های مذهبی خود و سوقاتی از غرب برای تخریب فرهنگ کشورشان میدانستند.

اما در حقیقت روانشناسی دانشی جهانی با قابلیت بومی سازی میباشد.

روانشناسی بر حسب جامعه ای که در آن مطرح میود قابلیت بومی سازی دارد.

به این معنی که رتعریف علم روانشناسی در جامعه ای مانند مصر میتواند به کل ب کشوری همچون برزیل متفاوت و در تضاد باشد.

روانشناسی به پیشینه های فرهنگی و مذهبی ملل گوناگون احترام میگذارد و خود را با شرایط جدید وفق میدهد تا نتایج بهتری به دست آید.

اگر در کشوری مذهبی زندگی میکنید، اگر دارای پیشینه ای سنتی نسبت به زندگی و اتفاقات روحی و روانی میباشید باز هم علم روانشناسی میتواند گره گشای مشکلات شما و دوستانتان باشد به یاد داشته باشید روانشناسی علمی است که توسط روانشناسان کشور خودتان مورد استفاده قرار میگیرد و مشاورین روانشناسی از خود شما هستند.

موفق باشید.

مایش "ا

ا بیان کنید